DHQ Hospital Khuzdar

PI Abdul Wahid

Attah Ullah

Server

Adbul Samad

Saifullah

Soomar Khan Baloch

Khalid

M Ismail

Hidayat

Abdul Haleem

Ahmed Ali