Bir Hospital

PI Rajiv Kumar Jha

Narendra Banskota

Sindhu Gautam

Nilam Khadka

Paudel Prakash

Jamuna Sitaula