Senshu Trauma and Critical Care Centre

PI Yasushi Hagihara

Shingo Adachi

Hiroshi Fukuma

Takashi Fuse

Nobuhiro Hayashiq

Eiji Hira

Kenta Ishii

Kazuhiro Katsuhara

Naohisa Masunaga

Tetsuya Matsuoka

Yasuaki Mizushima

Shusuke Moriuchi

Shota Nakao

Maiko Narita

Kazushi Taniguchi

Mami Yamada

Aiko Kitamura

Taka-aki Nakada

Hiroaki Watanabe